– Kort historik internationellt:

Initiatives of Change (IofC) är ett aktivt nätverk av människor från många kulturer och trostraditioner och alla generationer för att ’omskapa världen’. På 1920- talet blev det känt som ’oxfordgruppen’ på grund av den insats som gjordes bland studenter vid Oxford-och Cambridgeuniversiteten i England. 1938, när den militära upprustningen i Europa blev allt intensivare manade upphovsmannen till detta nätverk, Frank Buchman, i stället till en ’moralisk och andlig upprustning’ för att bygga ’en värld fri från hat, fruktan och begär’. Inför hotet om krigsutbrott gav hans maning genklang enskilt och offentligt. Flera som anslutit sig till oxfordgruppen gjorde under kriget tjänst i de väpnade styrkorna, andra planerade genom olika aktioner att bygga den kommande freden. Efter andra världskriget blev nätverket känt som ’Moralisk upprustning’ ( MRA för Moral Re-Armament). Initiativ och program under det samlingsnamnet syftade till förändring i motiv, attityder och livshållning i individer och samhälle.

Frank BuchmanFrank Buchman Det började med en människa. Frank Buchman, född 1878, var en ung luthersk präst från Pennsylvania i Amerika, när han 1908 gjorde en livsavgörande andlig erfarenhet. Han upplevde hur han blev fri från sin bitterhet mot männen i styrelsen för det hem för missanpassade pojkar som han förestått, därför att de velat knappa in på hemmets matransoner. Den upplevelsen övertygade Buchman om att varje insats för förändring och försoning i världen har en moralisk dimension. Den gäller enskilda människor lika mycket som samhällsstrukturerna. (Buchmans historia finns utförligare beskriven i ’Buchman online’)

Sedan Buchmans idéer slagit rot bland studenter vid några universitet i England och Amerika på 1920-talet spreds de till människor i olika delar av samhället och i världen. På 1930-talet uppstod AA (Alcoholics Anonymous) som ett resultat av några personer som genom sin kontakt med oxfordgruppen gjort liknande erfarenheter i sina egna liv som Buchman tidigare gjort.

Mountain House, Caux1946 öppnades ett internationellt konferenscentrum i alpbyn Caux, Schweiz ovanför Genèvesjön. Det möjliggjordes genom generösa frivilliga insatser i praktiskt arbete och finansiering av hundratals schweizare tillsammans med andra från flera länder, bland dem flera som stått på motsatta sidor under andra världskriget. Buchman, som under kriget arbetat vidare i Amerika, återvände till Europa . Han var övertygad om att en bestående fred bara kunde byggas på basis av förändrade attityder människor emellan och i samhällslivet.

Efter kriget var alla kontakter med Tyskland extremt svåra. Men Buchman och hans vänner inbjöd tyskar till Caux i växande antal. Bland dem fanns de som gav nytt ledarskap i Tyskland. Under de följande fyra åren kom mer än 3000 tyskar och 2000 fransmän till Caux. Mötena mellan dem lade grunden för försoning och återuppbyggnad i massiv skala. Buchman fick senare utmärkelser av både de tyska och franska regeringarna för sitt bidrag till försoningen i Europa. En av dem som lade denna grund var den franska motståndsledaren Irène Laure. Om Hennes liv och insats har dokmenterats i fimen ’Av kärlek till morgondagen’.

Konferenserna i Caux och liknande konferenser på Mackinac Island i den amerikanska delstaten Michigan vann också offentligt erkännande för sina betydande bidrag till den internationella utvecklingen under efterkrigsåren. Dit hörde försoningen mellan Japan och dess grannar i Sydöstasien och bidragen till att reducera en våldsam utveckling under flera afrikanska länders självständighetskamp.

Under 1950-talet spreds MRA:s idéer genom skådespel som visades runtom i världen. Nya centra växte fram i Sydamerika, Indien, Japan och flera afrikanska länder liksom i Europa. När Buchman dog 1961 axlade den engelske journalisten och författaren Peter Howard ansvaret för MRA:s globala insats, men fyra år senare dog också han. I avsaknad av ett klart ledarskap som kunde stödja sammanhållningen i så många olika länder och kulturer kom olösta konflikter i dagen bland dem som bar ett ledande ansvar. I några länder sökte man sig fram genom att koncentrera sig på yngre generationer. I andra fortsatte man efter mer traditionella mönster. Det som börjat som en skillnad i betoning ledde till två olika strukturer. En av dessa, som hade sina rötter i Moralisk upprustning, var Up With People som senare utvecklades till ett globalt utbildningsprogram. Efter en period av ovisshet och åsiktsbrytningar har förtroendet sakta återupprättats med värdefulla insikter och erfarenheter som bonus för alla.

Asia Plateau1970- och 80-talen innebar en konsolidering av insatserna. I många delar av världen visade stora förtroendeklyftor på stora behov. MRA’s insatser koncentrerades på att möta dessa genom att stödja fredsskapande initiativ i Afrika och Asien. Asia Plateau i Indien växte till att bli ett viktigt internationellt centrum för utbildning av människor inom industrin, utbildningsväsendet och andra samhällssektorer. I Storbritannien t ex fokuserade man på att förbättra relationerna inom de stora bil- och stålindustrierna, vilket då var en viktig faktor för ekonomisk stabilitet, liksom på att underlätta förståelsen mellan människor från de vitt skilda kulturer i storstäderna där.

Kommunismens sammanbrott i början av 1990-talet visade på nya behov och på möjligheter att skapa fundament för en fungerande demokrati i den postsovjetiska världen. Det gjordes stora insatser på det området liksom för att ta itu med rasåtskillnaden i Amerika. Den insatsen blev känd som ’Hope in the Cities’. I Taiwan, Brasilien och Kenya genomfördes kampanjer för korruptionsfria val, som också fått efterföljd på annat håll. En pågående insats görs för att bidra till en moralisk och andlig infrastruktur för utvecklingen både i rika och fattiga länder. Se vidare Internationella projekt

Rajmohan GandhiRajmohan Gandhi Inför det nya millenniet blev man runtom i världen ense om att orden ’moralisk upprustning’ inte längre betydde detsamma som 1938 då det begreppet myntades. År 2001 meddelades media av den dåvarande presidenten för Caux, Cornelio Sommaruga, tidigare president för Internationella Röda Korset, att namnet Initiatives of Change (IofC) antagits. Sommarugas efterföljare som president för Initiatives of Change-International var tidigare ambassadören Mohamed Sahnoun, som bla varit speciell rådgivare till FN:s generalskreterare för Afrikas horn. 2009 - 2011 innehades posten av professor Rajmohan Gandhi, journalist, f d senator i Indiens parlament och författare till bl a .en stor biografi över farfadern Mahatma Gandhi. Posten innehas sedan 2012 av dr Omnia Marzouk, barnläkare. 

IofC’s stora och små centra som finns i många länder fortsätter sin aktiva insats samtidigt som nya internationella projekt har satts igång för att möta särskilda behov i samhället.