Många insatserna inom ramen för Initiatives of Change handlar inte om formella projekt. De växer istället ofta fram ur enkla initiativ som individer eller informella grupper tar. I vissa fall har människor med övertygelser och erfarenheter på vissa områden tagit initiativ som lett till gemensamma insatser för att möta speciella behov. Några av dessa initiativ beskrivs här nedan. Full info

Hopp i storstäderna (Hope in the Cities)

Rasism och etniska motsättningar ligger ofta i botten på de konflikter som förgiftar relationerna i många storstäder runt om i världen. ’Hopp i storstäderna’ började i Richmond, Virginia i USA. Dess syfte är att få till stånd ’ärliga och uppriktiga samtal om frågor som rör ras, försoning och ansvar’. Det är i dussintalet amerikanska städer i färd med att åstadkomma samarbete över rasgränserna för en försoning och med att utbilda människor som kan underlätta det arbetet i lokalsamhällena. Engagerade människor från städer i Storbritannien, Brasilien, Sydafrika, Australien och andra länder har också deltagit i de internationella projekten för ’Hopp i storstäderna’.

Rajmohan Gandhi with some of the Foundations for Freedom team in UkraineFrihetens grundvalar (Foundations for Freedom)

Samtidigt som mycket värdefullt politiskt och tekniskt bistånd erbjuds framväxande demokratier, finns det också behov av att räkna med de konkreta faktorer inom demokratin som heter karaktär, attityder, moraliska och andliga värden. De har ofta under årtionden blivit underminerade och åsidosatta av totalitära system. ’Frihetens grundvalar’ har sedan 1993 blivit ombedda att anordna kurser för ungdomar och yngre yrkesarbetande i många delar av det forna sovjetblocket. Det har givit alla deltagare, de från Västeuropa lika mycket som de från Östeuropa berikande erfarenheter. Kurserna avpassas för att möta lokala behov och för det sociala klimatet där de ges.

RegistrationKampanjer för korruptionsfria val (Clean Election Campaigns)

Initiativet till den första kampanjen togs av invånare i Queensland, Australien. Sen dess har liknande initiativ tagits i Taiwan, Brasilien och Kenya. 1992 skrev 660 000 personer i Taiwan på en förpliktelse att inte ta emot mutpengar i samband med valen eller att rösta på politiker som erbjöd dem. Efter en liknande kampanj i Kenya vid valen 1997 vidgades den till en ’Kampanj för ett korruptionsfritt Kenya’.

Louie Gardiner facilitating a work stream on 'Leading change for a sustainable world' during the Caux TIGE conference. 

Caux-initiativ i affärslivet (Caux Initiatives for Business)

Fokus för konferenserna för Affärsliv och Industri i Caux har under ett antal år legat på frågor som medias ansvar, etiska förhållningssätt på arbetsplatsen, personligt och gemensamt ansvar inom företaget, ekologi och hållbar utveckling. Syftet är att utveckla omsorgen och den moraliska motivationen inom arbetslivet och det ekonomiska tänkandet, att eftersträva balans mellan ekonomi och miljö och att ta itu med grundorsakerna till fattigdomen.

Magnus Linklater, editor of the Scottish edition of The Times, responds to a question on Siren FM radio station. With him are (clockwise) former TV news anchorman Martyn Lewis, Pam Jenner of the Cambridge Evening News, and freelance journalist Michael Smith.International Communications Forum (ICF)

International Communications Forum är ett globalt nätverk av människor verksamma inom massmedia. ICF startade 1990 och har hållit 24 konferenser i många länder, från Ryssland till Australien, från USA till Sydafrika. Det omfattar idag mer än 2000 i 116 länder med det gemensamma målet att återupprätta allmänhetens ofta låga förtroende för massmedia. Ytterligare konferenser planeras i Libanon och Sydamerika. Likaså förbereds ett forskningsprojekt, seminarier med forskare i mediafrågor, videopresentationer och Sonja Porter Priset för journalister som förtjänstfullt verkat för ICF:s målsättning.

Creators of Peace launched in NepalFredsskapare (Creators of Peace)

Sedan 1991 har ett antal konferenser hållits i Afrika, Asien och Europa på detta tema. Initiativet till dem togs av Anna Abdallah Msekwa, som under många år höll olika poster i Tanzanias regering. Hon vädjade till dem som vill arbeta för fred att ’börja bygga fred i världen där du själv är, i ditt eget hjärta, hem, arbetsplats och ort. Vi låtsas alla tro att någon, nånstans är det verkliga hindret… Skulle denna någon kunna vara jag? Individen är en förutsättning, en avgörande faktor i fredsbyggandet.’ En konferens hölls 2005 i Uganda och samlade 200 från alla världsdelar, främst Afrika. ’Fredscirklar’ verkar i olika europeiska länder och på andra håll.

Caux scholars for about pageCaux Scholars Program (CSP)

Sedan 1995 har varje år givits kurser i konferenscentret i Caux, Schweiz, om ’den moraliska och andliga dimensionen av fredsskapande och sambandet mellan förändring i individer och förändring i världen´. De har riktat sig till unga akademiker från hela världen, som redan avlagt examina vid sina universitet. Kurserna har letts av forskare och erfarna fältarbetare från olika yrkesområden och med fokus på de personliga, religiösa och kulturella faktorer som skapar och vidmakthåller konflikt liksom på möjligheter att handskas med olikheter i dessa avseenden. I samband med de internationella konferenserna i Caux erbjuds kursdeltagarna möjlighet att ta del av erfarenheter från olika livsområden och konfliktsituationer som deltagare i konferenserna kan förmedla.