Frågor & Svar

1.) Vad är Initiatives of Change – Sverige?
2.) Hur började det hela?
3.) Vilka är de väsentligaste idéerna?
4.) Hur engagerar man sig i Initiatives of Change?
5.) Varifrån får Initiatives of Change sin finansiering?
6.) Hur många människor jobbar för Initiativ för Livet?
7.) Är Initiatives of Change en religiös organisation?
8.) Vad är en tyst stund?
9.) Vad står bokstäverna MRA för?
10.) Vad är utmärkande med föreningens logga?
11.) Varför förespråkar Initiatives of Change moraliska värderingar?

1.)    Vad är Initiatives of Change?

Initiatives of Change (IofC) är ett globalt nätverk dedikerat till att bygga integritet och förtroende i en delad värld. Det består av människor från mångfacetterade kulturer, nationer, trosuppfattningar och bakgrunder som alla engagerar sig i att transformera samhället genom förändringar i individ och relationer med start utifrån var och ens egna liv.

Stunder av personlig förändring markerar ofta en ny riktning i en människas liv. Och personlig förändring kan leda till förändring också i olika situationer.
Initiatives of Change, Internationellt, med säte i Caux (Schweiz), är en icke-statlig organisation (NGO) i särskild rådgivande status vid Ekonomiska och sociala rådet i FN, och deltagande status i Europarådet i Strasbourg.

2.) Hur började det hela?

Initiatives of Change började under namnet Oxford-gruppen på 1920-talet. Den initierades av Frank Buchman (se www.frankbuchman.info för en sökbar biografi). Hans erfarenhet av att hitta frihet från förbittring mellan kollegor var en dramatisk vändpunkt i hans liv.

Mot bakgrunden av kommunismen och fascismens ökning och den globala ekonomiska nedgången, kom hans insikt om att djup personlig transformation är nyckeln till social förändring. Detta inspirerade elever vid universitet i USA och Europa på 1920-talet och 30-talet. Hans arbete spred sig till många samhällssektorer och blev en världsomspännande rörelse av moralisk och andlig förnyelse känd som MRA. Läs en längre version >>

3.) Vilka är de väsentligaste idéerna?

Initiatives of Change betonar att det finns en verklig koppling mellan det personliga och det globala: när människor och relationer förändras, förändras situationer.
IofCs grundare, Frank Buchman, trodde främst på att hjälpa människor frigöra sin verkliga potential. Med detta i åtanke betonar vi:

• Inre reflektion - att lyssna och knacka på till den djupa inre visdomen, samvetets röst eller för vissa; Guds ande.
• Åtagande av de högsta värden vi har som mänsklighet - en "lägeskontroll" för att avslöja sanningen om oss själva och inspirera till ett ödmjukt sökande efter en djupare integritet och större passion.
• Förlåtelse - att släppa hat, förbittring och dömande av oss själva och dem som kränkt oss, en process som kan öppna upp för en syn på vår egen och andras möjligheter
• Ett större sammanhang – att våga föreställa sig en värld där hela mänsklighetens behov är tillfredställda, och att upptäcka vår unika roll i att föra denna vision till verklighet
 
När någon, föranledd av medkänsla och sitt samvete, möter verkligheten om sig själv och tar ärliga steg mot förändring, steg som talar till andra. Något som också inspirerar en tillväxt i vår mänskliga ande och som i sin tur väcker initiativ till förändring hos familjer, samhällen och därutöver.

Denna integritet kan vara den motor som driver den sociala omvandlingen i vårt århundrade - en växande drivkraft i människor som gör dem till agenter för förändring och försoning, på så sätt skapandes av förtroendefulla relationer världen över. Vill du veta mer?  >>

4.) Hur engagerar man sig i Initiatives of Change?

Var och en som vill vara med och bygga förtroende världen över kan involvera sig. Om du är intresserad av att veta mer, om du vill stödja med pengar, tid eller din kompetens, välkommen att kontakta oss.

5.) Varifrån får Initiatives of Change sin finansiering?

IofC finansieras till stor del av bidrag från individer som anser att denna anda och agerande behövs. Alltmer specifika projekt finansieras av stiftelser och myndigheter. Rättsliga aktörer finns i många länder för att administrera medel och egendom.
Varje initiativ närmas sig med en förväntan om att dela resurser och i förtroende om att när människor agerar med osjälviska motiv så kommer de även finna ekonomiskt stöd från oväntade källor. Mer om finansiering >>

6.) Hur många människor jobbar för Initiativ för Livet?

I de flesta länder har initiativ of Change inget formellt medlemskap. Så är dock fallet i Initiatives of Change – Sverige. Många volontärer ger av sin tid i olika kapaciteter. Det finns flera hundra människor i hela världen som ägnar all sin tid, energi och resurser, tusentals fler som gör det utifrån sin familj och i sitt arbetsliv, och otaliga andra vars tillämpning av IofCs principer har resulterat i långtgående förändringar i deras närhet.

7.) Är Initiatives of Change en religiös organisation?

IofC har andliga rötter, men ingen religiös tillhörighet. Personer som arbetar med IofC kommer från en mångfald av bakgrunder och trosuppfattningar. De med en tro uppmuntras både att fördjupa sina rötter i den traditionen, och att upptäcka och respektera andra trosuppfattningar. Alla har möjlighet att arbeta tillsammans för en varaktig förändring i samhället.

IofC s initiativtagare, Frank Buchman, var en hängiven kristen, men hans arbete inkluderar människor av annan tro såväl som de utan. Buchmans synsätt att uppskatta människor från olika kulturer och trosuppfattningar, var långt före sin tid.
Idag, med växande kulturella motsättningar runt planeten, bekräftar IofC sitt åtagande att skapa förtroendefulla relationer över hela världens sociala, etniska och religiösa klyftor.

8.) Vad är en tyst stund?

En stilla stund är en tid avsatt, helst varje dag, för att lyssna till den inre rösten av vårt samvete eller, för vissa, Guds ande - att överväga förändringar i sitt eget liv och söka vägledning.

Det är ofta bra att skriva ner de tankar som kommer under dessa stilla stunder och, när så är lämpligt, dela dem med andra. En närmare beskrivning av den stilla stunden finns som engelskt pdf-dokument. Se även The Sound of Silence, även det tillgänglig för nedladdning som ett PDF-dokument.

9.) Vad står bokstäverna MRA för?

När många nationer var rustade sig inför andra världskriget, så kallade Buchman istället på "moralisk och andlig upprustning '. Konceptet väckte stor uppmärksamhet och kampanjen för moraliska upprustning - MRA - lanserades i East End i London 1938.

Under många årtionden var "MRA" och dess arbete känt internationellt. Men i början av det nya millenniet stod det klart att orden "moralisk upprustning" inte längre bar samma klang som 1938. Under 2001 antogs det nya namnet Initiative of Change (IofC) (se pressmeddelande på det nya namnet).

10.) Vad är utmärkande med föreningens logga?

Initiatives of Changes logotyp förmedlar känslan av en dynamik som får sin näring ur personliga omorienteringar, även tillfällen för sammankomster och möten.

• De tonade nyanserna (se nedan) gestaltar dess potentiella tillväxt av kreativitet var som helst i världen.
• Utgångsläget är högre än startpunkten.
• Färgen (grön) representerar natur, tillväxt och organiska processer.
• Den tunna, avbrutna horisontella linjen skapar både stabilitet och frihet till dynamiken.
 
Den feta, kursiva slogan sträcker sig längs den tunna linjen för att illustrera:

• Att förtroendebyggande är en aktiv process som tar tid.
• Känslan av en bro över allt, där innehåll eller sammanhang ligger under linjen.

11.) Varför förespråkar Initiatives of Change moraliska värderingar?

Buchman hade en gåva för att uttrycka andliga sanningar i icke-religiösa termer. Hans erfarenhet från möten och samtal med människor ifrån alla religioner och kulturella bakgrunder visade honom att i samhälle efter samhälle, kultur efter kultur var principerna om ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek universella värden att sträva efter.

Med tanke på den mänskliga förmågan till självbedrägeri genom att selektivt jämföra vår moraliska prestanda med andra erkände Buchman behovet av att överväga dessa värden som "absolut"; som verktyg för urskiljning och vägledning. Dessa principer utgör grunden för den tillit på vilken de olika initiativen till förändring byggs.